E-tribina.com - Sport uživo - Prenosi, rezultati uživo, pregledi utakmica, video

Switch to desktop Register Login

Uslovi korišćenja

Uslovi korišćenja

1. Uslovi

Pristupom na e-tribina.com, saglasni ste da budete obavezani uslovima korišćenja ovog web sajta, svim važećim zakonima i propisima, i saglasni ste da ste odgovorni za poštovanje važećih lokalnih zakona. Ako se ne slažete sa bilo kojim od ovih uslova, slobodni ste da ne pristupate i ne koristite ovaj web sajt.

 

2. Korišćenje sadržaja

Naglašavamo da su slike, video klipovi kao i ostali materijal (u daljem tekstu sadržaj) koji se nalazi na web sajtu e-tribina.com, sadržaj koji ne mora direktno da pripada vlasništvu e-tribina.com.

Delovi sadržaja mogu biti preuzeti sa drugih sajtova kao trećeg lica i kao takvi su u posedu njihovih cenjenih vlasnika. Web sajt e-tribina.com ih samo deli i promoviše i za takve sadržaje, e-tribina.com će obavezno naglasiti izvor sadržaja. Za bilo kakvu dalju komercijalnu upotrebu tih sadržaja molimo vas da kontaktirate vlasnike sadržaja.

Svaki korisnik slobodan je da on-line koristi sadržaj na e-tribina.com. To podrazumeva da je korisnik slobodan da se informiše i deli svoje mišljenje sa ostalim korisnicima uz ograničenje koje se odnosi na sledeće zabrane:

·         objavljivanje, slanje i razmena sadržaja koji krše postojeće zakone, sadržaja koji je uvredljiv, vulgaran, preteći, rasistički ili šovinistički, kao i sadržaja koji je štetan na bilo koji drugi način

·         objavljivanje, slanje i razmena informacija za koje posetilac zna ili pretpostavlja da su lažne, a čije bi korišćenje moglo da nanese štetu drugim korisnicima

·         lažno predstavljanje, odnosno predstavljanje u ime drugog pravnog ili fizičkog lica

·         postavljanje komentara koji sadrže uvrede, pretnje, psovke, pornografiju, vulgarne izraze, klevete, pozive na nasilje, izražavanje nacionalne netrpeljivosti

·         svi oblici nacionalne, rasne, verske, seksualne i bilo kakve druge mržnje i/ili netolerancije

·         upotreba korisničkih imena koja su vulgarna, uvredljiva ili su usmerena protiv neke osobe ili grupe

 

3. Odricanje od odgovornosti

e-tribina.com sе trudi da sadržaj na web sajtu uvek bude pouzdan, tačan i ažuran, ali uprkos svemu, za neke materijale (posebno za one od trećih lica) ne može direktno garantovati. Materijali na e-tribina.com su dati „onakvi kakvi jesu“. Web sajt e-tribina.com ne garantuje niti daje bilo kakve izjave u vezi tačnosti sadržaja, tačnosti sportskih rezultata, ili pouzdanosti upotrebe materijala na svom web sajtu ili materijala povezanih sa ovim web sajtom, kao ni ostalih web sajtova na koje e-tribina.com linkuje. Dalje, e-tribina.com ne garantuje da su materijali potpuni ili ažurni. e-tribina.com može da izmeni materijale koji se nalaze na web sajtu u bilo kom trenutku i bez prethodne najave.

 

4. Linkovi

Web sajt e-tribina.com nije u mogućnosti da u svakom trenutku pregleda sve web sajtove povezane putem linka sa svojim web sajtom i nije odgovoran za sadržaj bilo kog tako povezanog sajta. Ne podrazumeva se odobrenje od e-tribina.com za prikazivanje bilo kog od takvih linkova. Korišćenje bilo kog tako povezanog sajta je na korisnikovu vlastitu odgovornost.

 

5. Izmene Uslova korišćenja

e-tribina.com može revidirati ove Uslove korišćenja na web sajtu u bilo kom trenutku i bez prethodne najave. Korišćenjem ovog sajta pristajete da budete obavezani na tada aktuelnu verziju ovih Uslova korišćenja.

 

 

 

Terms of Use

1. Terms

By accessing e-tribina.com, you are agreeing to be bound by these website Terms and Conditions of Use, all applicable laws and regulations, and agree that you are responsible for compliance with any applicable local laws. If you do not agree with any of these terms, you are free not to access and use this website.

 

2. Use of content

We underline that pictures, video clips and other materials (hereinafter referred to as content) found on the website e-tribina.com, may not directly belong to e-tribina.com property.

Some of content may be from other websites as a third party, and as such, are the property of their respective owners. Website e-tribina.com only shares and promotes them and for such content, e-tribina.com will surely point out the source of the content. For any further commercial use of this content please contact the owners of the content.

Each user is free to on-line use content from e-tribina.com. This means that the user is free to inform himself and share his opinion with other users with restriction on following prohibitions:

        post, send and exchange material that may violate any applicable laws, the content that is abusive, vulgar, threatening, racist or sexist, and content that is harmful in any other way

        post, send and exchange information that the visitor knows or suspects to be false, and whose use could cause harm to other users

        false representation, or representation on behalf of another individual or legal entity

        posting comments that contain insults, threats, swearing, pornography, obscene expressions, libelous, incitement to violence, expressions of ethnic intolerance

        all forms of national, racial, religious, sexual and any other hatred and / or intolerance

        the use of user names that are vulgar, offensive, or directed against another person or group

 

3. Disclaimer

e-tribina.com is trying to content on the website is always reliable, accurate and up to date, but despite all, for some materials (especially for those of third parties) can not directly guarantee. The materials on e-tribina.com are provided "as is". Website e-tribina.com does not warrant or make any representations about the accuracy of content, accuracy of sport scores, or reliability of the use of the materials on this web site or materials linked to this web site, as well as other websites e-tribina.com linking to. Further, e-tribina.com does not guarantee that the materials are current or complete. e-tribina.com may modify the materials that are on the website at any time and without notice.

 

4. Links

e-tribina.com has not reviewed all of the sites linked to its Internet web site and is not responsible for the contents of any such linked site. The inclusion of any link does not imply endorsement by e-tribina.com of the site. Use of any such linked website is at the user's own risk.

 

5. Site Terms of Use Modifications

e-tribina.com may revise these terms of use for its web site at any time without notice. By using this website you are agreeing to be bound by the then current version of these Terms and Conditions of Use.

e-tribina.com 2017. - Izrada web stranice -

Top Desktop version